فهرست داوران فصلنامه

فهرست داوران فصلنامه نظارت و بازرسی

 

نام داور سمت / سازمان
احمدرضا اسماعیلی استادیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین
میلاد آقایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
نوذر امین صارمی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین
بهرام بیات دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه عالی دفاع ملی
حسن بختیاری استاد گروه مدیریت راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین
محمدرضا بهرنگی استاد گروه علوم نربیتی دانشگاه خوارزمی
روح الله تولایی دانشیار گروه مدیریت تکنولوژی و فناوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی
علیرضا جزینی دانشیار گروه پیشگیری انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین
ابراهیم حسن بیگی مدیریت راهبردی
هادی خان محمدی گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی
ابراهیم داودی دهاقانی استادیار مدیریت پیشگیری از جرم دانشگاه علوم انتظامی امین
حاجیه رجبی فرجاد دانشیار گروه مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین
صادق رضایی گروه علوم تربیتی
وحید رنگریز رئیس گروه مالی دانشکده علوم و فنون منابع سازمانی امین
احمد سوری عضو گروه روانشناسی دانشگاه علوم انتظامی امین
فریبا شایگان استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین
کیوان صالحی عضو هیات علمی دانشگاه تهران دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی؛ گروه روش ها؛ دکتری تخصصس سنجش آموزش
اکرم علیمردانی مدیریت آموزشی،مطالعات زنان، دانشکده منابع انسانی
جواد فقیهی پور دانشگاه تهران
وجه الله قربانی زاده دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد قصری عضو گروه مدیریت راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین
م کرامتی مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
عبدالله مجیدی دانشیار گروه مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین
علی محبی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
دکتر محمد جواد کاملی بازنشته سازمان ناجا
حسن مصطفی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
جواد منظمی تبار دانشگاه علوم انتظامی گروه اجتماعی
صدیقه‌سادات هاشمی  دانشگاه علوم انتظامی امین
عبدالله هندیانی گروه راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین