فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقاله در پژوهش نامه نظارت و بازرسی

مراحل و شرایط پذیرش و چاپ مقاله:

1. نامه‌اى شامل عنوان و زمینه مقاله، نویسندگان و نویسنده مسئول، چکیده، پست الکترونیک، تلفن همراه و سایر اطلاعات مهم براى سردبیر ارسال می‌شود.

2. پس از مطابقت موضوع با سیاست‌هاى نشریه، به نویسنده مسئول اعلام مى گردد و براى او سیاهه ارزیابى مقاله، نمونه مقاله و سایر اطلاعات ضرورى داده مى شود.

3. مقالة دریافتى با الگو و ساختار نشریه و زمینه‌هاى نشریه بررسى مى‌شود. در صورت عدم مطابقت مقاله در قالب نشریه، مقاله مورد نظر رد و به نویسندة مسئول اعلام خواهد شد.

4. مقالات پذیرفته شده اولیه توسط اعضاى هیئت تحریریه مورد بررسى قرار خواهند گرفت.

5. مقالات تأیید شده براى 2 داور تخصصى ارسال مى شود.

6. در صورت تأیید نهایى توسط داوران، نظر داوران و فصلنامه به نویسنده مسئول اعلام می‌شود.

7. مقاله اصلاح شده دوباره باید از طریق سامانه نشریات ارسال شود.

8. مقالات اصلاح شده توسط سردبیر و یا داوران مورد تأیید نهایى قرار گرفته و در اختیار ویراستاران علمى نشریه قرار مى گیرند.

9 . براى رفع اشکالات احتمالى (جملات یا عبارت هاى نامفهوم، جاافتاده، غیرمرتبط، استناد هاى بدون منبع، منابع با اطلاعات غلط، جداول مشکل دار، . . ) توسط ویراستار به نویسنده اعلام مى گردد. براى کم شدن این موارد و تسریع در چاپ، توصیه مى شود مقاله طبق شیوه‌نامه ارسال مقاله نشریه تنظیم شود.

10 . پس از ویرایش علمى و رفع اشکالات، مقاله به ویراستار ادبى داده مى شود.

11 . پس از ویرایش هاى علمى و ادبى مقاله براى صفحه آرایى ارسال مى شود.

12 . مقاله نهایى پس از صفحه آرایى کامل نشریه، براى چاپ ارسال مى شود.

مسئولیت ارائه صحیح مطالب مقاله بر عهدة نویسندگان مقاله است. نویسندگان باید فرم تعهد نامه، فرم تعهد نویسندگان و فرم تعهد منافع را تکمیل و تا قبل از دریافت پاسخ نهایى نیز اقدام به ارسال آن نمى‌کنند.