پرسش‌های متداول

با توجه به دستورالعمل جدید نشریات کشور، آیا فصلنامه نظارت و بازرسی باز هم علمی ترویجی انتشار می یابد؟

خیر، تحت عنوان فصلنامه علمی نظارت و بازرسی منتشر می شود.

آیا مقالات علمی پژوهشی قابلیت انتشار در این فصلنامه را دارند؟

بله ، مقالات علمی پژوهشیاز تاریخ دستورالعمل جدید ، قابلیت چاپ در فصلنامه نظارت و بازرسی را دارند .