اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید محسن سید عبودی

مدیریت جانشین بازرسی کل ناجا

bazresi_dtkpolice.ir

سردبیر

سید محمد اعرابی

مدیریت بازرگانی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

sm.aarabigmail.com

مدیر اجرایی

حسین بجانی

مدیریت آموزشی استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

bejani.hosseingmail.com

اعضای هیات تحریریه

محمد احمدوند

مدیریت سیستم عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین

alimohamadgmail.com

محسن اسماعیلی

حقوق خصوصی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

esmaeili1344yahoo.com

محمدجواد شریعت باقری

حقوق بین الملل عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

shariat.bagheriyahoo.com

محمدعلی عامری

مدیریت پیشگیری از جرم عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

m.ali.ameri.hgmail.com

خدابخش کتولی نژاد

امنیت داخلی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

kkatolygmail.com

محمدوزین کریمیان

مدیریت عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

karimianmo1yahoo.com

جلیل یونسی

سنجش و اندازه گیری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

jalilyounesigmail.com

محمدحسین الیاسی

روانشناسی عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین

dr.elyasi64gmail.com

مهدی ناظمی

مدیریت عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین

mnazemi32yahoo.com

مسعود موحدی

مدیریت عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین

mmovahedielenoon.ir

ویراستار انگلیسی

امیرحسین باقری

مترجمی زبان انگلیسی مترجم

amirosin90gmail.com