اهداف و چشم انداز

نشریه نظارت و بازرسی با هدف ترویج دانش کاربردی در ارتباط با با حوزه نظارت و بازرسی است. این نشریه سعی دارد در موضوعات مرتبط با توانمندسازی مدیران و فرماندهان ناجا، صیانت از کارکنان، پیشگیری از تخلفات و جرائم، رسیدگی به جرائم کارکنان و مدیران،شایسته سالاری، جوان گرایی، سلامت و ایمنی و بهداشت محیط کار، نظارت های اثربخش، ارزیابی کارائی یگان ها، نظارت همگانی، مشارکت اجتماعی مردم در انجام مأموریت های ناجا و ... دانش افزایی کند. لذا چشم انداز متصور برای نشریه این است که بتواند دانش و نگرش فرماندهان و کارکنان ناجا را نسبت به موضوعات اشاره شده ارتقاء دهد و درنتیجه به ایجاد سازمانی با سلامت اداری مطلوب و اثربخش در ناجا کمک کند.