درباره نشریه

نشریه نظارت و بازرسی به استناد مجوز شماره 3/7388 موزخه 1387/11/1 صادره از وزارت علوم تحقیقات فناوری ( کمسیون نشریات علمی کشور ) دارای امتیاز علمی پژوهشی است .

مقالات این فصلنامه در پایگاه نظام استنادی علوم جهان اسلام قابل دسترسی است .

این نشریه با صاحب امتیازی بازرسی کل ناجا  و مدیریت مسئول  محمدعلی نوری نژاد  و سردبیری دکتر سید محمد اعرابی و دبیری مرتضی صالحی  منتشر می گردد مدیر اجرایی این فصلنامه حسین بجانی  می باشد .

گستره فصلنامه شامل موضوعات مربوط به عملیات بازرسی - انتصابات - شایسته سالاری و جانشین پروری - نظارت همگانی - رسیدگی به شکایات و مسائل مربوط به ایمنی و سوانح و محیط زیست می باشد .