دوره و شماره: دوره 1387، شماره 6، زمستان 1387 
8. ویژگیها و اصول نظارت

صفحه 111-128

مایکل ای. پتریلو و دانیل دلباگنو