دوره و شماره: دوره 1390، شماره 18، زمستان 1390 
1. تراز شایستگی مدیران و فرماندهان در یک سازمان نظامی

صفحه 7-25

دکتر برزو فرهی بو زنجانی؛ دکتر موسی مهدوی؛ جاسم ظهیری اصل