دوره و شماره: دوره 1398، شماره 50، زمستان 1398 
1. مطالعه تطبیقی حقوق دفاعی متهم تحت نظر در نظام حقوقی ایران، انگلستان و امریکا

صفحه 13-44

علیرضا برخوری مهنی؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی؛ مهدی اسماعیلی


2. مفهوم شناختی و واکاوی نظارت بر آرای قضاوتی

صفحه 45-64

محمد شکری؛ علیرضا ایرانشاهی؛ ابراهیم تقی زاده؛ حاتم صادقی زیازی


5. رویکرد نظام عدالت کیفری و پلیس در بررسی جرم شناختی فساد اداری

صفحه 117-140

جهانگیر وفاتبار؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی